I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

Trưởng phòng:  Lê Thị Thùy Trang
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0979.812.525
Email: lethithuytrang@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Thùy Dương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0906.161.989
Email: nguyenthuyduong@quangninh.gov.vn

 

 

Chuyên viên: Đỗ Thị Lan Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0979.286.415
Email: dothilananh@quangninh.gov.vn 
 
Chuyên viên: Nguyễn Thu Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động:  
Email: nguyenthunguyet@quangninh.gov.vn 

 

Chuyên viên: Phạm Phương Thảo
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động:  0943.734.979
Email: phamphuongthao1@quangninh.gov.vn 

  

 

  II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 
 
1. Vị trí, chức năng:
Pḥòng Kế hoạch - Tài chính là tổ chức thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch; thống kê y tế; tài chính kế toán; quản lý trang thiết bị y tế và đầu tư xây dựng công trình y tế trong toàn ngành. 
Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Y tế. 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 
2.1. Tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong từng giai đoạn phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch khi được phê duyệt. 
2.2. Tham mưu lãnh đạo Sở Y tế tổng hợp, xây dựng kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm trình các cơ quan có thẩm quyền. Triển khai kế hoạch tới các đơn vị trực thuộc. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở tham mưu triển khai các chương trình mục tiêu về y tế, dân số. 
2.3. Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển cho các đơn vị y tế trực thuộc. 
2.4. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng dự toán thu chi ngân sách y tế hàng năm; tổ chức triển khai thực hiện dự toán theo quy định của pháp luật.  
2.5. Tham mưu Giám đốc Sở Y tế ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế, bao gồm thiết bị, dụng cụ, hóa chất (thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro) và vật tư y tế. 
2.6. Chủ trì tổ chức thẩm định danh mục, cấu hình, yêu cầu tính năng kỹ thuật của các trang thiết bị y tế của các đơn vị y tế trực thuộc. 
2.7. Tham gia với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực trang thiết bị y tế; điều động, xử lý trang thiết bị y tế trong các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế. 
2.8. Chủ trì tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động về quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế. 
2.9. Phối hợp với các cơ sở y tế và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện các biện pháp để đảm bảo cung ứng đủ trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh và phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương. 
2.10. Theo dõi và quản lý công sản được nhà nước giao cho Sở Y tế quản lý, hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong ngành trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công. Tổng hợp tình hình quản lý sử dụng, số liệu và thực trạng tài sản công để cung cấp kịp thời và đầy đủ cho cơ quan quản lý tài chính nhà nước theo quy định. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định theo đúng chủ trương quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền. 
2.11. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện công tác quản lý tài chính và kế toán theo quy định hiện hành. Thực hiện kiểm tra kế toán, tổ chức xét duyệt quyết toán của các cơ quan, đơn vị trong ngành, các chương trình mục tiêu thuộc ngành Y tế quản lý. 
2.12. Tổng hợp và báo cáo quyết toán tài chính với cơ quan tài chính theo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành. 
2.13. Tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo phân cấp và quy định hiện hành. 
2.14. Phổ biến và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản, chế độ, chính sách tài chính và kế toán của nhà nước; xây dựng các văn bản có tính chất hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính và kế toán trình Giám đốc Sở Y tế  hoặc cơ quan có thẩm quyền để áp dụng thống nhất trong các đơn vị trực thuộc. 
2.15. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ công tác thống kê y tế cho đơn vị trong ngành; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định. Tổng hợp, phân tích số liệu thống kê y tế định kỳ hàng năm, 5 năm và 10 năm, cung cấp số liệu thống kê y tế giúp Giám đốc Sở Y tế kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch y tế của toàn ngành. 
2.16. Tổ chức hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch y tế trong ngành. 
2.17. Phối hợp với Văn phòng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật đối với Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, kế toán trưởng của các cơ quan, đơn vị trong ngành. 
2.18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao