I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Chí
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3825506
Điện thoại di động: 0982947696
Email: nguyenmanhchi@quangninh.gov.vn
 

 
Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Hoa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y tế công cộng
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3825506
Điện thoại di động: 0912088152
Email: phamthihoa@quangninh.gov.vn
 

 
Chuyên viên: Nguyn Đăng Đông
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y tế công cộng
Điện thoại cơ quan: 0203.3825506
Điện thoại di động: 0988908710
Email: nguyendangdong.syt@quangninh.gov.vn
 

 
Chuyên viên: Lưu Lê Thùy Linh
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I
Điện thoại cơ quan: 0203.3825506
Điện thoại di động: 0936.829.166
Email: luulethuylinh@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Bùi Kim Chung
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Y học công cộng
Điện thoại cơ quan: 0203.3825506
Điện thoại di động: 0977.499.559
Email: buikimchung@quangninh.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

1. Vị trí, chức năng:
Phòng Nghiệp vụ Y là tổ chức thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh gồm: Y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, dân số-KHHGĐ, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo hiểm y tế, quản lý sức khỏe. 
Phòng Nghiệp vụ Y chịu sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Sở được phân công phụ trách lĩnh vực. 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:     
2.1. Tham mưu chỉ đạo công tác chuyên môn về lĩnh vực y trên địa bàn toàn tỉnh bao gồm: Công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, thảm họa, tại địa phương. 
2.2. Hướng dẫn theo dõi và giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn điều trị; đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh, các chương trình mục tiêu do ngành y tế quản lý, công tác khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh của các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, y tế các cơ quan, doanh nghiệp, trường học... và y tế ngoài công lập đóng trên địa bàn tỉnh. 
2.3. Theo dõi, đánh giá và phân tích tình hình và diễn biến mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án củng cố, phát triển mạng lưới phòng bệnh, khám chữa bệnh và phát triển chuyên môn kỹ thuật. 
2.4. Tham mưu chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác giám định y khoa, giám định pháp y, quản lý sức khoẻ, truyền thông giáo dục sức khỏe...; tham mưu hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn. 
2.5. Chủ trì và phối hợp với các phòng ban, đơn vị tham mưu, chỉ đạo triển khai công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn y tế... phục vụ cho sự phát triển của ngành; tham gia đề xuất nhu cầu và thực hiện công tác đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật đối với các cơ quan, đơn vị trong ngành. 
2.6. Triển khai việc thẩm định cấp phép hoạt động cho các cơ sở y tế; cấp chứng chỉ hành nghề Y; phê duyệt danh mục kỹ thuật, phạm vi hoạt động chuyên môn cho các đơn vị khám chữa bệnh trong và ngoài công lập; thực hiện các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực được phân công. 
2.7. Tuyên truyền, phổ biến, h­ướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở và cá nhân hành nghề Y ngoài công lập thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hành nghề Y ngoài công lập. Quản lý về chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân theo quy định của pháp luật. 
2.8. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở Y tế để chỉ đạo, triển khai các lĩnh vực chuyên môn liên quan, cụ thể: 
- Phối hợp với Văn phòng, Phòng Kế hoạch Tài chính đề xuất định hướng và nhu cầu phát triển chuyển môn kỹ thuật và các nguồn lực phục vụ phát triển chuyên môn kỹ thuật y tế. 
- Phối hợp với với Phòng Nghiệp vụ Dược trong xây dựng kế hoạch cung cấp thuốc thiết yếu để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế của ngành. 
- Phối hợp với Thanh tra Sở để thanh tra, kiểm tra chuyên ngành y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh; khám, chữa bệnh; vệ sinh an toàn lao động; môi trường y tế; vệ sinh an toàn thực phẩm và các lĩnh vực liên quan khác. 
- Phối hợp với các Phòng chức năng thuộc Sở Y tế, Phòng Y tế các huyện, thành phố và cơ quan có liên quan quản lý, theo dõi, giám sát, định kỳ, đột xuất kiểm tra các hoạt động thông tin, quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở hành nghề Y ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. 
- Thống kê số liệu, tổng hợp báo cáo đánh giá công tác hành nghề Y ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá về công tác hành nghề Y ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. 
2.9. Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật trong phòng bệnh và khám, chữa bệnh; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số, sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình; phòng chống HIV/AIDS; an toàn thực phẩm. 
2.10. Thống kê, tổng hợp báo cáo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công theo quy định (bao gồm cả công tác hành nghề Y ngoài công lập). 
2.11. Đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Y tế xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân hành nghề Y có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; đề nghị xử lý vi phạm đối với các cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định của nhà nước trong quá trình hành nghề. 
2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.