Chủ tịch: Hoàng Thị Hồng Phấn

Trình độ chuyên môn: Ths.Văn hóa

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3827212

Di động: 0912.949.288

Email: hoangthihongphan@quangninh.gov.vn

 

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Minh Phương

Trình độ chuyên môn: Ths.Quản trị Nhân lực

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3827212

Di động: 0916.025.218

Email: nguyenthiminhphuong@quangninh.gov.vn

Chủ nhiệm UBKT : Phạm Hồng Duy

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3827212

Di động: 0904.369.875

Email: phamhongduy@quangninh.gov.vn