Câu hỏi:
Mở rộng, bổ sung phạm vi chứng chỉ hành nghề
Nội dung:

Tôi có chứng chỉ hành nghề (cchn) khám chữa bệnh chuyên khoa nội và đang làm nội soi tiêu hoá. Vì chuyên ngành nội soi tiêu hoá không có các khoá đào tạo định hướng chuyên khoa nên tôi đã tham gia các khoá đào tạo liên tục về nội soi dạ dày, đại tràng, nội soi can thiệp dạ dày đại tràng. Trong các chứng chỉ được cấp, tôi có chứng chỉ trên 6 tháng nhưng được đào tạo sau ngày 9.7.2019. Tôi muốn mở rộng phạm vi vào cchn của mình chuyên ngành nội soi chẩn đoán và can thiệp. Tôi xin hỏi: với các chứng chỉ kể trên tôi có được mở rộng phạm vi cchn nội soi chẩn đoán can thiệp? Nếu không được, xin cho tôi hướng dẫn về những điều kiện văn bằng chứng chỉ để bổ sung được phạm vi hành nghề như mong muốn.

Người gửi:
Địa chỉ: QL 279
Trả lời:
  • Căn cứ các quy định hiện hành của Pháp luật về cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trên Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Sau khi xem xét các thông tin được cung cấp trong câu hỏi của bạn, Sở Y tế trả lời như sau: 
    1. Hiện tại, với các Chứng chỉ đào tạo chuyên môn đang có, bạn không đủ điều kiện để được cấp bổ sung Phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo phạm vi mong muốn.
    2. Đồng thời, theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số qui định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ Y tế : “ Đối với các kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên khoa khác với chuyên khoa mà người hành nghề đã được ghi trong chứng chỉ hành nghề, người hành nghề được thực hiện kỹ thuật sau khi có chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo kỹ thuật chuyên môn đó do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp và được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở cho phép thực hiện bằng văn bản, mà không cần bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề”.
    Đối chiếu với quy định trên, bạn không cần được cấp bổ sung Phạm vi hoạt động chuyên môn “ Nội soi tiêu hóa” trong Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh mà vẫn được thực hiện các kỹ thuật thuộc lĩnh vực Nội soi tiêu hóa khi được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nơi bạn đang đăng ký hành nghề) cho phép thực hiện bằng văn bản ( trên cơ sở các Chứng chỉ đào tạo bạn đã có).
    05/08/2022  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ