Căn cứ Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh;

Sở Y tế ban hành Quyết định số 889/QĐ-SYT ngày 27/6/2023 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Y tế (thông tin xem chi tiết tại đây).