I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

  

Chánh Văn phòng: Vũ Thị Mai
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK II
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan:  02033.827.214
Email: vuthimai.syt@quangninh.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Hải Yến

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK cấp I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0912.928.929

Email: nguyenhaiyen@quangninh.gov.vn

 

 

Chuyên viên: Trần Song Trường
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3827214
Điện thoại di động: 0945.355.759
Email: transongtruong@quangninh.gov.vn
 

 
Chuyên viên - CNTT: Đỗ Trung Thành
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ CNTT
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3628582
Điện thoại di động: 0906.147.089
Email: dotrungthanh@quangninh.gov.vn
 

 

Chuyên viên - Văn thư: Lê Vân Anh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ YTCC
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3825446
Điện thoại di động: 0965.266.785
Email: levananh.syt@quangninh.gov.vn
  

 
Cán bộ - CNTT: Võ Phước Sơn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ CNTT
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3628582
Điện thoại di động: 0933.832.212
Email: vophuocson@quangninh.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 
1. Vị trí, chức năng:
Văn phòng Sở là tổ chức thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu, tổng hợp, điều phối hoạt động các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Y tế theo chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo Sở Y tế; tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế; thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản trị, hậu cần, công nghệ thông tin cơ quan Sở Y tế và một số công tác khác do Lãnh đạo Sở Y tế phân công.
Văn phòng Sở hoạt động theo chế độ thừa lệnh Giám đốc Sở đồng thời chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc Sở phụ trách Cơ quan Văn phòng Sở Y tế (sau đây gọi là Thủ trưởng Cơ quan Văn phòng Sở Y tế). 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 
2.1. Tham mưu tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo điều hành công việc của Lãnh đạo Sở Y tế:
- Tham mưu xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc của lãnh đạo Sở; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nội quy, Quy chế làm việc của Sở.
- Thông báo các ý kiến kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Sở Y tế đến các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình hoạt động của Sở Y tế và của ngành cho lãnh đạo Sở Y tế.
- Là đầu mối tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Y tế với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội.
- Tham mưu điều phối về việc thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí và phát ngôn của Sở Y tế theo quy định và theo quy chế của ngành.
2.2. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế:
- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc xây dựng quy hoạch về tổ chức bộ máy của ngành và tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý. Theo dõi, quản lý công tác tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 
- Xây dựng tờ trình, đề án về thành lập, tổ chức lại, giải thể, đổi tên; xếp hạng, nâng hạng các đơn vị trực thuộc Sở trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). 
- Tham mưu về kiện toàn thành lập, hợp nhất, chia tách, đổi tên, giải thể các khoa phòng, bộ phận thuộc cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 
- Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở Y tế: Tham mưu xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; tham mưu xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong ngành. 
- Tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm và thực hiện các quy định hiện hành về định mức nhân lực làm việc đối với từng cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc phân bổ và quản lý chỉ tiêu biên chế, lao động hợp đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt giao cho các cơ quan, đơn vị trong ngành theo quy định và phân cấp quản lý. 
2.3. Công tác quản lý nhân lực và công tác cán bộ: 
- Xây dựng quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ ở các chức danh lãnh đạo quản lý trong ngành theo phân cấp của tỉnh. 
- Thẩm định, đề xuất và phối hợp giải quyết thủ tục xét cử cán bộ, công chức, viên chức, lao động đi đào tạo, bồi dưỡng; đi học tập công tác, tham  quan ở trong và ngoài nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
- Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế theo quy định. 
- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức đối với các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền của Sở Y tế theo phân cấp. 
- Tham mưu phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân lực; tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức... theo quy định và phân cấp. 
- Tham mưu tổ chức thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, lao động Cơ quan Văn phòng Sở, cán bộ lãnh đạo quản lý theo phân cấp và hướng dẫn công tác đánh giá, bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. 
2.4. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước: 
- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong ngành thực hiện quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; quản lý con dấu, chữ ký số, chứng thư số... tại Sở Y tế. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, báo cáo trong hoạt động văn thư, lưu trữ của Cơ quan Văn phòng Sở và của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo quy định. Phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện, đảm bảo thể thức của các văn bản do các Phòng chức năng thuộc Sở Y tế tham mưu, trước khi thực hiện việc trình lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành. 
- Tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Cơ quan Văn phòng Sở và của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo quy định; tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng và ban hành các quy định, nội quy liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, xác định các khu vực, địa điểm, tài liệu, thiết bị, các bộ phận trọng yếu thuộc phạm vi bí mật nhà nước của cơ quan; tham mưu nội dung sửa đổi sửa đổi, bổ sung Danh mục bí mật nhà nước và việc thay đổi độ mật, giải mật đối với các tài liệu mật để báo cáo cấp có thẩm quyết định. 
2.5. Thực hiện công tác công nghệ thông tin và thông tin liên lạc: 
- Là đầu mối tham mưu nội dung, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Cơ quan Văn phòng Sở và trong toàn Ngành. 
- Tham mưu và thực hiện công tác quản lý hệ thống mạng, hệ thống máy tính, máy chủ, điện thoại và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Cơ quan Văn phòng Sở và trong ngành, đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu trong hoạt động của cơ quan. 
- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử tại Sở Y tế và mở rộng đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 
- Tham mưu công tác quản trị Trang thông tin điện tử; trực tiếp quản lý về kỹ thuật và điều phối hoạt động sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến phục vụ hội nghị và hoạt động hỗ trợ hội chẩn, cấp cứu y khoa từ xa (Telemedicine) trong ngành y tế. 
2.6. Thực hiện công tác Cải cách hành chính: 
Chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng thuộc Sở Y tế xây dựng kế hoạch và tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và các nội dung có liên quan tại Sở Y tế và trong toàn Ngành. 
Là đầu mối tổ chức đánh giá, kiểm tra, tổng hợp, thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính của Ngành. 
2.7. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, hậu cần: 
- Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, hậu cần. Bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc, phục vụ công tác cho lãnh đạo Sở Y tế và cán bộ, công chức Cơ quan Văn phòng Sở theo quy định. 
- Đầu mối tổ chức thực hiện việc tiếp khách, hiếu, hỷ theo quy định của nhà nước và theo quy chế của Cơ quan Văn phòng Sở. Chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, trang trí, khánh tiết tại cơ quan Sở Y tế trong các ngày lễ, tết, tại các cuộc hội nghị, hội thảo của ngành do Sở Y tế tổ chức và các công việc khác có liên quan. 
- Đầu mối, phối hợp với các Phòng chức năng để triển khai thực hiện xây dựng Cơ quan văn hóa và hoạt động dân quân, tự vệ. 
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng thuộc Sở Y tế xây dựng kế hoạch và tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác vệ sinh môi trường, an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và các nội dung có liên quan tại Cơ quan Văn phòng Sở và trong toàn ngành. Là đầu mối tổ chức đánh giá, kiểm tra, tổng hợp, thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ của ngành. 
- Là đầu mối tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm và nội quy hoạt động của Cơ quan Văn phòng Sở; đầu mối phối hợp với Công đoàn xây dựng và thực hiện cơ quan văn hóa tại Cơ quan Văn phòng Sở; phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân giám sát thực hiện các nội quy, quy chế... của Cơ quan Văn phòng Sở. 
- Làm đầu mối, phối hợp các phòng, ban, Thanh tra và Công đoàn cơ quan Sở Y tế chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách trong cơ quan Sở Y tế. 
2.8. Chế độ, chính sách tiền lương: 
- Tham mưu về bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động về chế độ, chính sách tiền lương... 
- Tham mưu giúp Thủ trưởng Cơ quan Văn phòng Sở Y tế quản lý, phân khai, tổ chức thực hiện các nguồn kinh phí nhà nước giao, đảm yêu cầu nhiệm vụ. Chịu trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT... đối với cán bộ, công chức, lao động tại Cơ quan Văn phòng Sở theo quy định. Đầu mối tổ chức quản lý, mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị, vật tư... phục vụ hoạt động của Cơ quan Văn phòng Sở theo quy định. 
- Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền và tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành quyết định về nâng bậc lương (thường xuyên, trước thời hạn, trước khi nghỉ hưu...), nghỉ hưu, thôi việc và tham mưu giải quyết các nội dung khác có liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, lao động của Cơ quan Văn phòng Sở và trong toàn ngành theo quy định và phân cấp quản lý. 
2.9. Là Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Ngành; phối hợp với các phòng thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện quy trình, thủ tục về khen thưởng, kỷ luật. 
2.10. Phối hợp với Phòng bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh (PA03) tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn ngành theo quy định. 
2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và Thủ trưởng Cơ quan Văn phòng Sở Y tế giao.