I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 
Trưởng phòng: Phạm Xuân Phúc
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3628649
Điện thoại di động: 0982016120
Email: phamxuanphuc@quangninh.gov.vn
 

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Duyên
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3628649
Điện thoại di động: 0904618738
Email: lethiduyen@quangninh.gov.vn
 

 
Chuyên viên: Nguyễn Thị Lan Anh
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CK1
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3628649
Điện thoại di động: 0912.558.799
Email: nguyenthilananh@quangninh.gov.vn
 
 
Chuyên viên: Lê Thị Đào Nhung
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3628649
Điện thoại di động: 0398.669.888
Email: 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 
1. Vị trí, chức năng:
Phòng Nghiệp vụ Dược là tổ chức thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực dược và mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh.
Phòng Nghiệp vụ Dược chịu sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Sở được phân công phụ trách lĩnh vực.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Tham mưu chỉ đạo công tác chuyên môn về lĩnh vực dược trên địa bàn tỉnh bao gồm: hoạt động cung ứng, sản xuất; kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; phân phối, bảo quản, sử dụng thuốc; sản xuất, lưu hành mỹ phẩm.
2.2. Chủ trì tham mưu, phối hợp với các Phòng chức năng thuộc Sở, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và biện pháp đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh và phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dược bệnh viện.
2.3. Tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá thuốc, công tác đấu thầu thuốc theo quy định của pháp luật hiện hành.
2.4. Phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý dược, mỹ phẩm.
2.5. Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các cơ quan có liên quan xây dựng quy trình và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.
2.6. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phòng chống sản xuất, lưu thông thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc và lạm dụng thuốc phải kiểm soát đặc biệt... trên địa bàn tỉnh.
2.8. Đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Y tế xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân hành nghề Dược có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; đề nghị xử lý vi phạm đối với các cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định của nhà nước trong quá trình hành nghề.
2.9. Tổng hợp, báo cáo đánh giá công tác dược, mỹ phẩm theo quy định.
2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.