Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 01/06/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh (xem chi tiết tại đây)