Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế (xem chi tiết tại đây)
 
Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (xem chi tiết tại đây)