Giám đốc: Nguyễn Trọng Diện
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0203.3827213
Di động : 0983.584.212
Email: nguyentrongdien.syt@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ:

a) Là người phát ngôn của Sở Y tế. 

b) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành y tế; các công việc quan trọng có tính chất chiến lược trên tất cả các hoạt động của ngành y tế. Báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế về toàn bộ hoạt động của ngành y tế. 

c) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực: 

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng; công tác dân vận chính quyền; 

- Công tác cải cách hành chính; 

- Công tác kế hoạch tài chính; 

- Công tác xây dựng quy hoạch và phát triển ngành; 

- Công tác chuẩn bị đầu tư và đầu tư; công tác xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị từ nguồn đầu tư công hoặc các nguồn dự án hợp pháp khác.

 - Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; 

- Công tác thanh tra, pháp chế, phòng chống tham nhũng và bảo vệ chính trị nội bộ;

- Công tác tổ chức, cán bộ, biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc; công tác đào tạo (đại học và sau đại học), bồi dưỡng; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh;

- Phó Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng chống HIV/AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm, Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

- Chỉ đạo, theo dõi Khối thi đua các Bệnh viện. Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định khác... được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh. 

d) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Kế hoạch Tài chính, Thanh tra; lĩnh vực Tổ chức cán bộ của Văn phòng Sở;

đ) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Sản Nhi; Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng; Trung tâm y tế Thành phố Hạ Long. e) Theo dõi, chỉ đạo công tác y tế trên địa bàn thành phố Hạ Long.

e) Sinh hoạt đảng, đoàn thể tại Phòng Kế hoạch Tài chính.

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Tuấn
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 02033.828.895
Di động: 0986.609.965
Email: nguyenminhtuan.syt@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ: 

a) Phụ trách công tác Tuyên giáo của Ngành.

b) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực sau: - Công tác Truyền thông - giáo dục sức khoẻ; 

- Công tác Y tế dự phòng (Công lập và tư nhân); Y tế trường học; Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, y tế biển đảo, thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế;

- Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm; Dân số - Kế hoạch hoá gia đình;

- Công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia.

- Công tác y tế phục vụ các sự kiện của Tỉnh;

- Công tác hóa chất và vật tư y tế tiêu hao;

- Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí chi thường xuyên hoặc kinh phí phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị tại các đơn vị được Giám đốc Sở phân công phụ trách theo dõi và chỉ đạo.

- Chỉ đạo, theo dõi Khối thi đua các Trung tâm tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế; 5 Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định... được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh và của Giám đốc Sở.

c) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Nghiệp vụ Y; công tác y tế dự phòng thuộc Phòng Nghiệp vụ Y; tham gia Ban Thường vụ công đoàn Ngành.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế; các Trung tâm Y tế: Vân Đồn; Ba Chẽ; Bình Liêu, Tiên Yên, Móng Cái; 

đ) Theo dõi, chỉ đạo công tác y tế trên địa bàn các địa phương: Vân Đồn; Ba Chẽ; Bình Liêu, Tiên Yên, Móng Cái. 

e) Sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Phòng Nghiệp vụ Y. 

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền.

 

Phó Giám đốc: Trịnh Văn Mạnh
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp II
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Di động : 0912.080.096
Email: trinhvanmanh@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ:

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực sau: - Chỉ đạo, giải quyết các công việc của Cơ quan Văn phòng Sở Y tế (sau đây gọi là Thủ trưởng Cơ quan Văn phòng Sở); chỉ đạo và theo dõi hoạt động các đoàn thể (Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cơ quan Văn phòng Sở); 

- Công tác công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Telemedicine trong Ngành Y tế;

- Công tác đào tạo liên tục; nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Công tác dược, mỹ phẩm;

- Công tác quản lý thị trường và biên mậu về thuốc, mỹ phẩm;

- Công tác mua sắm thuốc phục vụ công tác phòng bệnh và khám chữa bệnh;

- Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí chi thường xuyên hoặc kinh phí phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị tại các đơn vị được Giám đốc Sở phân công phụ trách theo dõi và chỉ đạo.

- Chỉ đạo và theo dõi hoạt động các Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực Dược; Hội Khuyến học, khuyến tài.

- Chỉ đạo, theo dõi Khối thi đua các Trung tâm y tế tuyến huyện thuộc Sở Y tế; 

b) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Nghiệp vụ Dược; hoạt động về quản lý hành nghề Dược của phòng Nghiệp vụ Dược; 

Công tác y tế Ngành và y tế Doanh nghiệp. Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định... được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh và của Giám đốc Sở. 

c) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Trung tâm Kiểm nghiệm; Bệnh viện Phổi; Bệnh viện Đa khoa Hạ Long; các Trung tâm Y tế: Uông Bí, Quảng Yên; Đông Triều. 

d) Theo dõi, chỉ đạo công tác y tế trên địa bàn các địa phương: Quảng Yên; Đông Triều, Uông Bí.

d) Sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Phòng Nghiệp vụ Dược;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền.

 

 

Phó Giám đốc: Bùi Mạnh Hùng
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp II
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Di động : 0915.195.242
Email: buimanhhung1.syt@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc các lĩnh vực sau:

- Công tác khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền và phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao;

- Công tác quân dân y kết hợp;

- Công tác giám định y khoa; pháp y; hiến máu nhân đạo; chất độc da cam, cựu chiến binh.

- Công tác phòng chống thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn;

- Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; quản lý hành nghề Y;

- Công tác trang thiết bị y tế (trừ lĩnh vực hóa chất và vật tư y tế tiêu hao);

- Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí chi thường xuyên hoặc kinh phí phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị tại các đơn vị được Giám đốc Sở phân công phụ trách theo dõi và chỉ đạo.

- Chỉ đạo và theo dõi hoạt động các các Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y; là Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa Sở Y tế; Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Y tế;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định... được kiện toàn, thành lập theo quy định của Tỉnh và của Giám đốc Sở.

b) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở; công tác khám bệnh, chữa bệnh và quản lý hành nghề Y thuộc phòng Nghiệp vụ Y;

c) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả; Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả; Bệnh viện Y Dược cổ truyền; Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần; Trung tâm Pháp y; Trung tâm Giám định Y khoa; Trung tâm Vận chuyển cấp cứu; các Trung tâm y tế: Thành phố Cẩm Phả, huyện Đầm Hà, huyện Hải Hà, huyện Cô Tô. Theo dõi, chỉ đạo công tác y tế trên địa bàn các địa phương: Cẩm Phả, Đầm Hà, Hải Hà, Cô Tô.

d) Theo dõi hoạt động chuyên môn của các đơn vị: Bệnh viện Việt NamThụy Điển, Uông Bí; Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê; các Bệnh viện tư nhân trong tỉnh.

đ) Sinh hoạt Đảng, đoàn thể tại Văn phòng Sở Y tế.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền.