1CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH CÔNG LẬP 

2CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TƯ NHÂN 

3CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TRẠN Y TẾ, CƠ QUAN DOANH NGHIỆP

4CƠ SỞ THỰC HÀNH KHÁM CHỮA BỆNH 

5CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA

6CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE SỨC KHOẺ LÁI XE

7CƠ SỞ HÀNH NGHỀ DƯỢC

8CƠ SỞ ĐẠT TIÊU CHUẨN GSP

9CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG

10CƠ SỞ ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN SINH HỌC

11DANH SÁCH BÁC SĨ KHÁM CHỮA BỆNH LAO

12CƠ SỞ CHẾ BIẾN, BÀO CHẾ THUỐC CỔ TRUYỀN

13CƠ SỞ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THẨM MỸ

14CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MASSAGE 
15CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN PHUN DIỆT CÔN TRÙNG

16CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

17CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE SỨC KHOẺ

18TRA CỨU THÔNG TIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ