Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;
Sở Y tế Quảng Ninh công bố công khai Quy hoạch trên cổng thông tin điện tử bao gồm các hồ sơ tài liệu sau:
+ Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh (xem chi tiết tại đây)
+ Quyết định điều chỉnh bổ sung số 3574/QĐ-UBND ngày 16/09/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh (xem chi tiết tại đây)
+ Quyết định điều chỉnh bổ sung số 1196/QĐ-UBND ngày 09/05/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh xem chi tiết tại đây)