THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM ĐẾN THÁNG 03.2024

 

1. Danh sách các Nhà hàng, Khách sạn đủ điều kiện An toàn vệ sinh thưc phẩm: (xem chi tiết tại đây)

 

2. Danh sách các cơ sở sản xuất đủ điều kiện An toàn vệ sinh thưc phẩm: (xem chi tiết tại đây)