STT
NỘI DUNG VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH
SỐ HIỆU VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH
GHI CHÚ
1
Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý
Số: 85-QĐ/TW2.1.QĐ-85-TW-KTGS kê khai tài sản diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.doc
2
Quy định giám sát trong Đảng 
Số: 86-QĐ/TW2.2.QĐ-86-TW-Quy định giám sát trong Đảng_01.06.2017.pdf
3
Hướng dẫn một số điều trong quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng
Số : 02-HD/UBKTTW
2.3.HD-02-UBKTTW-HD thực hiện QĐ86-QĐTW về giám sát trong đảng-12.09.2017.pdf
4
Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng chống tham nhũng
Số : 01-QĐi/TW
2.4.QĐ-01-TW-Quy định trách nhiệm UBKT trong phòng chống tham nhũng-10.05.2018.pdf
5
Quy định về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
Số: 195-QĐ/TW
2.5.QÐ-195-TW-Quy định về chỉ đạo UBKT cấp trên với UBKT cấp dưới-18.06.2019.pdf
6
Quy định của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân 
Số : 11-QĐi/TW2.6.QĐi-11-TW-Trách nhiệm tiếp, đối thoại với dân.pdf
7
Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ 
Số: 179-QĐ/TW2.7.QĐ-179-TW-Quy định về KTGS công tác cán bộ-25.02.2019.pdf
8
Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
Số: 205-QĐ/TW2.8.QĐ-205-TW-Quy định chống chạy chức, chạy quyền-23.09.2019.pdf
9
KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ
về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển
cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp
và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp
về làm công tác kiểm tra, giám sát của ĐảngSố 23-KL/TW
 

2.9.KL-23-TW-Tiếp tục thực hiện TB-312-TW-10.12.2021.pdf
10
Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ 
Số: 41-QĐ/TW2.10.QĐ-41-TW về miễn nhiệm, từ chức.pdf
11
Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên 
Số: 109-QĐ/TW
2.11.QĐ-109-TW-Quy định về kiểm tra tu dưỡng, đạo đức, lối sống-03.01.2018.pdf