Câu hỏi:
Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề của kỹ thuật y hạng IV lên kỹ thuật y hạng III
Nội dung:
Căn cứ vào Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT 2022 mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y hợp nhất 2 văn bản Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2015 vàThông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2022. Tại khoản 2, Điều 112. về Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: a) Tốt nghiệp đại học nhóm ngành Kỹ thuật y học; đại học ngành Kỹ thuật phục hình răng. b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh kỹ thuật y). Tôi muốn hỏi là: Đối với Kỹ thuật y hạng IV đã học liên thông lên, tốt nghiệp đại học kỹ thuật y học và đã có chứng chỉ hành nghề theo phạm vi hoạt động chuyên môn của kỹ thuật y hạng IV. Giờ tôi muốn thay đổi phạm vi hoạt động nghề nghiệp trong chứng chỉ hành nghề là kỹ thuật y hạng III thì có chứng bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệm kỹ thuật y hạng III đã đủ chưa ??? Trường hợp tôi là viên chức thì sau khi có chứng chỉ hành nghề là kỹ thuật y hạng III thì có thể hưởng lương tương ứng với kỹ thuật y hạng III không ???
Người gửi:
Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu
Trả lời:
 • Về nội dung câu hỏi của bạn đọc, Sở Y tế giải đáp như sau:

  Nội dung 1: Đối với Kỹ thuật y hạng IV đã học liên thông lên, tốt nghiệp đại học kỹ thuật y học và đã có chứng chỉ hành nghề theo phạm vi hoạt động chuyên môn của kỹ thuật y hạng IV. Giờ tôi muốn thay đổi phạm vi hoạt động nghề nghiệp trong chứng chỉ hành nghề là kỹ thuật y hạng III thì có chứng bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệm kỹ thuật y hạng III đã đủ chưa?

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

  Hồ sơ đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn theo Mẫu 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

  2. Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị thay đổi;

  3. Bản gốc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp;

  4. Giấy xác nhận quá trình thực hành quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này;

  5. Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.

  Như vậy, nếu bạn muốn thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trên Chứng chỉ hành nghề thành phạm vi hoạt động của Kỹ thuật Y hạng III, thì cần có quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh các nhiệm vụ chuyên môn của Kỹ thuật Y hạng III với thời gian 09 tháng tại cơ sở đủ điều kiện hướng dẫn thực hành và được cơ sở đó cấp Giấy xác nhận quá trình thực hành.

  Nội dung 2: Trường hợp tôi là viên chức thì sau khi có chứng chỉ hành nghề là kỹ thuật y hạng III thì có thể hưởng lương tương ứng với kỹ thuật y hạng III không?

  Theo quy định tại Tại khoản 2, 3, Điều 11, Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT ngày 14/10/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

  Điều 11. Kỹ thuật y hạng III - Mã số: V.08.07.18

  2.  Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

  a) Tốt nghiệp đại học nhóm ngành Kỹ thuật y học; đại học ngành Kỹ thuật phục hình răng.

  b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh kỹ thuật y).

  3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

  a) Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

  b) Có năng lực thực hiện thành thạo kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm;

  c) Có năng lực sử dụng thành thạo và bảo quản trang thiết bị phục vụ chuyên môn;

  d) Có năng lực phân tích, kiểm tra, giám sát quy trình kỹ thuật; đề xuất giải pháp bảo đảm chất lượng kỹ thuật chuyên môn trong phạm vi được giao.

  đ) Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV lên chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV và tương đương từ đủ 03 năm trở lên. Trường hợp có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh kỹ thuật y hạng IV tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

  e) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  Và Theo quy định tại các khoản 1,2,3,4,5,6,9 điều 2, Thông tư số 06/2021/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

  Điều 2. Tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

  Viên chức chuyên ngành y tế được đăng ký tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

  1. Đang giữ chức danh nghề nghiệp có cùng 4 chữ số đầu trong mã số chức danh nghề nghiệp với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng (trừ trường hợp thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp mà chức danh nghề nghiệp đó không có hạng dưới liền kê).

  2. Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

  3. Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp.

  4. Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng. Trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 39 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.

  5. Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý hoặc sử dụng viên chức cử tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

  6. Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp.

  9. Có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hạng III đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng III.

  Như vậy, nếu bạn là viên chức, xếp hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng IV, đã học liên thông lên, tốt nghiệp đại học kỹ thuật y học, thì sau khi có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh kỹ thuật y); đồng thời đáp ứng được các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 11, Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT ngày 14/10/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế quy định tại các khoản 1,2,3,4,5,6,9, Điều 2, Thông tư số 06/2021/TT-BYT ngày 06/5/2021 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, thì bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức. Sau khi trúng tuyển, bạn sẽ được bổ nhiệm và xếp lương Kỹ thuật Y hạng III.

  Sở Y tế trân trọng thông báo./.

  03/06/2023  |  Admin đã phản hồi
Lịch công tác Sở Y tế
Hotline
Đơn vị tài trợ