A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Y tế công bố mức thu phí một số lĩnh vực khám chữa bệnh, trang thiết bị y tế

SKĐS - Theo quyết định của Bộ Y tế, từ ngày mai - 16/10 mức thu phí một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh, trang thiết bị y tế sẽ có hiệu lực.
Bộ Y tế vừa ban hành quyết định 3813/QĐ-BYT 2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí theo Thông tư 59/2023/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.
Theo đó, Bộ Y tế cũng công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/08/2023 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.
Về lĩnh vực khám chữa bệnh ở trung ương
STT
Mã số trên CSDLQG
Tên TTHC
Tên văn bản sửa đổi
Đơn vị thực hiện
Mức phí
(đồng/hồ sơ)
1
1.003354
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Thông tư số 59/2023/TT-BTC
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
430.000
2
1.003349
Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế
Thông tư số 59/2023/TT-BTC
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
430.000
3
1.003311
Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế
Thông tư số 59/2023/TT-BTC
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
430.000
4
2.001373
Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế
Thông tư số 59/2023/TT-BTC
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
430.000
5
1.003433
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế
Thông tư số 59/2023/TT-BTC
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
430.000
6
1.002587
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế
Thông tư số 59/2023/TT-BTC
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
1.000.000
7
1.001377
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Thông tư số 59/2023/TT-BTC
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
1.000.000
8
1.001375
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo
Thông tư số 59/2023/TT-BTC
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
1.000.000
9
1.003627
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền)
Thông tư số 59/2023/TT-BTC
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
3.100.000
10
1.009814
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền)
Thông tư số 59/2023/TT-BTC
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
3.100.000
11
1.009814
Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (Phòng khảm chuyên khoa y học cổ truyền)
Thông tư số 59/2023/TT-BTC
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
3.100.000
 
 
 
 
 
 
Về lĩnh vực khám chữa bệnh ở địa phương
STT
Mã số trên CSDLQG
Tên TTHC
Tên văn bản sửa đổi
Đơn vị thực hiện
Mức phí (đồng/hồ sơ)
1
1.003773
Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Thông tư số 59/2023/TT- BTC
Sở Y tế
430.000
2
1.003748
Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Thông tư số 59/2023/TT- BTC
Sở Y tế
430.000
3
1.003709
Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Thông tư số 59/2023/TT- BTC
Sở Y tế
430.000
4
1.003787
Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Thông tư số 59/2023/TT- BTC
Sở Y tế
430.000
5
1.003824
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Thông tư số 59/2023/TT- BTC
Sở Y tế
430.000
6
1.002464
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Thông tư số 59/2023/TT- BTC
Sở Y tế
1.000.000
7
1.000562
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Thông tư số 59/2023/TT- BTC
Sở Y tế
1.000.000
8
1.000511
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo
Thông tư số 59/2023/TT- BTC
Sở Y tế
1.000.000
9
1.003644
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền)
Thông tư số 59/2023/TT- BTC
Sở Y tế
3.100.000
10
1.003803
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền)
Thông tư số 59/2023/TT- BTC
Sở Y tế
3.100.000
11
1.003547
Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền)
Thông tư số 59/2023/TT- BTC
Sở Y tế
3.100.000
Lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế
STT
Mã số trên CSDLQG
Tên TTHC
Tên văn bản sửa đổi
Đơn vị thực hiện
Mức phí (đồng/hồ sơ)
1
1.003925
Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng
Thông tư số 59/2023/TT-BTC
Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế
6.000.000
2
1.002949
Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường
Thông tư số 59/2023/TT-BTC
Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế
6.000.000
3
1.002155
Cấp mới số lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại C, D thuộc trường hợp cấp nhanh
Thông tư số 59/2023/TT-BTC
Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế
6.000.000
4
1.010541
Cấp mới số lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại C, D trong tình trạng cấp bách phục vụ phòng, chống dịch bệnh
Thông tư số 59/2023/TT-BTC
Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế
6.000.000
5
1.002402
Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế khác thuộc loại C, D
Thông tư số 59/2023/TT-BTC
Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế
6.000.000
Quyết định của Bộ Y tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2023.
Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh; Cục Quản lý Y, dược cổ truyền; Cục Cơ sở hạ tầng & Thiết bị y tế phối hợp với Văn phòng Bộ cập nhật mức phí của thủ tục hành chính quy định tại Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế.
Trước đó, như Sức khoẻ & Đời sống đã đưa tin, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 59/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.
Thông tư này nêu rõ nếu tổ chức thu phí là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được để lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Nộp 20% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
Đối với tổ chức thu phí là Bộ Y tế hoặc các đơn vị thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế, Thông tư này nêu rõ: Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.
Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP thì được để lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP. Nộp 20% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Nguồn:https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-cong-bo-muc-thu-phi-mot-so-linh-vuc-kham-chua-benh-trang-thiet-bi-y-te-16923101511223731.htm Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tìm kiếm

Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Lượt truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 3.963
Tháng 06 : 101.379